Charging for carrier bags in Wales

Carrier bag charging in Wales

As of 1 October 2011 it became a legal requirement for all retailers in Wales to charge customers a minimum of 5p for each carrier bag they supply.

This means that when you visit John Lewis Cardiff we'll have to charge you 5p for each carrier bag, but of course there won't be any charge if you choose to use your own bags. We'll be donating all the proceeds from each carrier bag we sell to Keep Wales Tidy (KWT), an environmental charity.

KWT aims for 'A clean, safe and tidy Wales' as they support schools and community groups throughout Wales on a range of environmental projects. We'll publish monthly reports online (please see below) so you can see exactly how many bags have been sold and how the proceeds have been used.

For more information on carrier bag charging, please visit the Carrier Bag Charge website.

Codi am fagiau siopa untro yng Nghymru

O 1 Hydref 2011 mi fydd yn angenrheidiol yn ôl y gyfraith i fanwerthwyr yng Nghymru godi lleiafswm o 5c am bob bag siopa untro.

Mae hyn yn golygu y byddwn yn gorfod codi 5c arnoch am bob bag siopa untro pan fyddwch yn siopa yn John Lewis Caerdydd o 1 Hydref ymlaen, ond wrth gwrs ni fyddwn yn codi arnoch am ddefnyddio eich bagiau eich hun. Bydd yr holl elw a ddaw i law wrth werthu'r bagiau yn mynd i Cadw Cymru'n Daclus (CCD) - elusen amgylcheddol.

Mae CCD yn 'Gweithio i greu Cymru lân, ddiogel a thaclus' gan gefnogi amryw o brosiectau amgylcheddol ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau misol ar-lein er mwyn i chi weld yn union faint o fagiau sydd wedi eu gwethu a sut mae'r elw wedi ei ddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth am godi tâl am fagiau siopa untro, ewch i wefan Talu am Fagiau.